Stichting Supporters Marle Paasweekend Marle.nlVrijdag 29, zaterdag 30 maart en maandag 1 april 2024

Huisregels

Huisregels Paasweekend Marle

Algemeen:

• De organisatie behoudt zich het recht voor naar legitimatie te vragen en de bezoeker is verplicht een geldig legitimatiebewijs te tonen.

• Restitutie van de entreesom is niet mogelijk.
• Het is niet toegestaan merchandise/folder/affiches en/of ander reclamemateriaal te verspreiden op het evenement zonder onze vooraf verleende, schriftelijke toestemming van het bestuur.
• Het is niet toegestaan de doorgang in de doorgaande paden te belemmeren of de veiligheid op welke manier te belemmeren.
Dit om hulpdiensten normaal toegang tot het terrein te verlenen.
• Wij behouden het recht iemand de toegang tot het evenement te ontzeggen of weigeren, zonder opgave van reden.
• Wij behouden het recht deze regels te veranderen/aan te passen, dit zal bekend worden gemaakt via een poster bij de entreekassa.
• Wanneer er een situatie is die niet gedekt wordt door deze regels, besluit de organisatie wat er gebeurt.
• Alle beslissingen zijn bindend en onherroepelijk. Eventuele klachten mogen na het evenement schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
• Schade toegebracht aan eigendommen van Stichting Supporters Marle, haar partners of derden zullen worden verhaald op de daarvoor aansprakelijke(n).
• Alle overtredingen kunnen leiden tot directe ontzegging van toegang tot het evenement.
• Bij directe ontzegging van de toegang tot Paasweekend Marle mag geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van entreegeld of aankoopsom munten.
• Ontzegging van toegang kan en zal ook gevolgen kunnen hebben voor komende evenementen.
• De organisatie zal bij ernstig wangedrag aangifte doen bij de politie.
• Het is niet toegestaan kwetsende en/of discriminerende opmerkingen op welke wijze dan ook te uiten.
• Het is niet toegestaan om in de tent te roken, eventuele boetes zullen op de overtreder worden verhaald.
• Bezoek aan het evenement, houdt in dat je akkoord gaat met deze huisregels.

 

Eten/Drinken en Alcoholhoudende Dranken:

• Alcoholhoudende dranken mogen enkel gekocht en genuttigd worden door personen van 18 jaar of ouder, sterke drank is niet toegestaan.

• Overmatig alcohol gebruik wordt niet getolereerd, bij wangedrag/drankmisbruik volgt ontzegging tot het evenement. Bij leeftijdstwijfel dient men zich te legitimeren. Eventuele boetes zullen op de overtreder worden verhaald.
• Het gebruik van drugs is niet toegestaan op het terrein. Het algemene drugsbeleid in Nederland wordt ook op het evenementen terrein gehanteerd.
• Wij gaan ervan uit dat iedereen zich bewust is van het feit dat het terrein schoon moet worden gehouden, dit is een verantwoordelijkheid van zowel de organisatie als de bezoekers. Bij geen gehoor geven aan het verzoek om afval op te ruimen zijn wij bevoegd eventuele goederen van de verantwoordelijke in beslag te nemen, dit kan na afloop van het evenement opgehaald worden tenzij het om bederfelijke goederen gaat, die worden direct weggegooid.

Videocamera's, Fototoestellen, Porto’s:

• Videocamera’s zijn toegestaan, onder bepaalde voorwaarden; je moet kunnen aantonen dat het jouw eigendom is en beeldmateriaal mag uitsluitend voor privédoeleinden gebruikt worden. Meenemen is geheel op eigen risico.
• Wij behouden ons het recht voor beeldmateriaal in beslag te nemen als het vermoeden bestaat dat deze voor commerciële redenen kan worden gebruikt of privacy van derden in het gedrang kan komen.
• Ook, als wij na afloop van een evenement, op enige wijze ook beeldmateriaal van een door Stichting Supporters Marle georganiseerd evenement zien dat voor andere dan privédoeleinden wordt gebruikt zullen wij stappen ondernemen.
• Het gebruik maken van portofoons door bezoekers is tijdens het evenement niet toegestaan, ook is zendapparatuur op welke wijze dan ook strikt verboden.
• Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisatie. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigden, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotiedoeleinden.